Všeobecné obchodní podmínky

společnosti

Hygomont, IČ : 40983544; DIČ : CZ 6505040234
se sídlem Újezd u Brna, Palackého 453, PSČ 664 53, Česká republika
tel.: +420 773 153 381, e-mail: info@hygomont.cz

(dále jen „prodávající“)

I. Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající je obchodní společností zabývající se výrobou a prodejem koupelnových doplňků, vodovodních baterií, jakož i dalšího koupelnového vybavení (dále jen „zboží“).
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále i ,,Podmínky“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při dodávkách zboží a služeb (dále jen zboží) prodávajícím na základě objednávky kupujícího. Zboží prodávající nabízí prostřednictvím Katalogu, který je zveřejněn i na webových stránkách prodávajícího www.hygomont.cz.
 3. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území české republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, příp. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny kupující. Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího (www.hygomont.cz). Prodávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky upravovat.

II. Objednávání zboží

 1. Objednávku zboží provádí kupující písemně a zašle ji prodávajícímu poštou, elektronickou poštou nebo faxem na kontaktní spojení prodávajícího uvedená v záhlaví těchto Podmínek, v Katalogu či na webových stránkách společnosti nebo objednávku učiní prostřednictvím obchodu na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.hygomont.cz. Odesláním objednávky vyslovuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění platném v den odeslání objednávky.
 2. Objednávka musí obsahovat označení kupujícího a prodávajícího, název a přesný kód zboží dle Katalogu, počet kusů, jméno a příjmení oprávněné osoby, která objednávku jménem kupujícího učinila a její podpis (s výjimkou objednávek učiněných prostřednictvím elektronické pošty).
 3. Prodávající objednávku potvrdí v pracovní dny do 24 hodin od jejího obdržení; je-li objednávka doručena v sobotu, neděli nebo svátek, bude objednávka potvrzena do 24 hodin od 8.00 hod. nejbližšího následujícího pracovního dne. Smlouva je mezi stranami uzavřena potvrzením objednávky. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy a uzavřením smlouvy se pro kupujícího stávají závaznými.

III. Podmínky dodání zboží

 1. Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat do sídla nebo bydliště kupujícího, případně jinam, pokud tak bude uvedeno v objednávce a kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu.
 2. Prodávající dodá kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo jiné zásilkové (kurýrní) služby.
 3. Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat do 48 hodin od potvrzení objednávky. V případě nemožnosti dodržet uvedený termín expedice se prodávající zavazuje o tom kupujícího informovat a současně sdělit náhradní termín expedice. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s dodáním způsobené dopravcem.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny.
 5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu.

IV. Kupní cena

 1. Kupní cena za zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího (dále jen „Ceník“), který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího www.hygomont.cz. Na požádání prodávající zašle kupujícímu platný ceník zboží v tištěné nebo elektronické podobě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou v Ceníku umístěném na webových stránkách prodávajícího a ceníku zaslaného v tištěné podobě platí ceny uvedené v ceníku na webových stránkách prodávajícího.
 2. K ceně stanovené dle předchozích odstavců budou připočítány expediční náklady a náklady dopravy.
 3. Případné slevy a zvýhodněné akce jsou prodávajícím zveřejňovány prostřednictvím „NEWSLETTERu“ (také umístěném na www.hygomont.cz) nebo jsou uvedené na webových stránkách prodávajícího.

V. Splatnost kupní ceny

 1. Daňový doklad ve dvojím vyhotovení zasílá prodávající kupujícímu samostatně nebo spolu se zásilkou. Po obdržení faktury je kupující povinen si kupní cenu na daňovém dokladu ihned zkontrolovat. Případné námitky proti výši kupní ceny musejí být uplatněny nejpozději do 3 dnů od převzetí daňového dokladu.
 2. Daňový doklad slouží zároveň jako dodací list. Kupující je povinen fakturu – dodací list podepsat a potvrdit tak převzetí zboží, jedno podepsané vyhotovení faktury je kupující povinen vrátit prodávajícímu.
 3. Kupní cena je splatná buď zálohově bezhotovostním převodem předem nebo tzv. dobírkou v hotovosti dopravci při dodání zboží. Před zaplacením kupní ceny není prodávající povinen kupujícímu zboží dodat.
 4. Formu úhrady volí kupující; zvolí-li úhradu bezhotovostním převodem, zašle mu prodávající zálohovou fakturu některým ze způsobů pro zasílání objednávky. Lhůty pro dodání zboží se v tomto případě počítají ode dne připsání celé kupní ceny včetně DPH, nákladů na dopravu a expedici na účet prodávajícího.

VI. Reklamace a záruka za zboží

Způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění práv vyplývající ze záruky za jakost zboží se řídí ustanoveními, obchodního zákoníku, občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele a dále Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Podmínek a tvoří nedílnou součást smlouvy o koupi zboží uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího www.hygomont.cz.

VII. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě), má kupující, pokud je spotřebitelem, právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Právo odstoupit od smlouvy však spotřebitel nemá:

 • je-li dodávané zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky jsou platné po dobu jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího a pro obchody, které se za platnosti Podmínek uskutečnily.

 1. Smluvní strany se zavazují případné spory vyplývající z jejich smluvního vztahu řešit dohodou.
 2. Pokud k dohodě mezi smluvními stranami nedojde, sjednávají, že všechny spory vznikající z uzavřené kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky.
 1. Právní otázky těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2015.